กิเลสไม่ต้องตัด เพราะดูแต่จิตอย่างเดียว


          บางคนมัวแต่ตัดกิเลส จิตไม่เคยสงบเลย ฉันต้องตัดกิเลสโน้น กิเลสนี้...แต่ถ้าอาตมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาตมาว่าโยมอาจจะไม่เคยได้ฟังก็ได้...กิเลสไม่ต้องตัด เพราะดูแต่จิตอย่างเดียว มันไปจากไหน มันมาจากจิตตัวเดียวนี่แหละ เหมือนไฟฟ้าประเทศไทยเรา มีกองบัญชาการอยู่ตรงไหน เรารู้สวิทช์มันอยู่ตรงนี้ เราก็ดูสวิทช์มัน กดสวิทช์มันก็ดับหมดทั้งประเทศ...

                                                                                                  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก...ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก 
ก็ควรรักษาตนให้ดี
เมื่อรักษาตนภายใน
คือใจได้แล้ว
ส่วนกาย วาจา 
ก็เป็นอันว่าได้รักษาด้วย

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

แก่นของภาวนา คือไม่เข้าไปในอำนาจความคิดแก่นของการภาวนา
อยู่ที่การไม่เข้าไปในอำนาจของความคิด 
ดังนั้นการปฏิบัติของเรา
คือการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเห็นความคิด 

ท่านเขมานันทะ