การกันไว้ดีกว่าแก้คือ การมีสติในขณะผัสสะ ๖การกันไว้ดีกว่าแก้คือ
การมีสติในขณะผัสสะ ๖ 
ไม่หลงปรุงแต่งชอบ-ชัง 
ต่อผัสสะอันประณีต
หรือหยาบกระด้าง

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

มรรค ๘ คือมีสติคุมจิต
มรรค ๘ หรือมัชฌิมปฏิปทา 
คือข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่ตึงนัก ไม่หย่อนนัก...
ในทางปฏิบัติก็ได้แก่ การวางใจให้เป็นกลาง 
มีสติคอยควบคุมจิตใจ 
อย่าให้เกิดความยินดียินร้าย...
ในขณะเห็นรูป ฟังเสียง เป็นต้น...


หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)