สุดท้ายให้ว่าง นั่นแหละปัญญาเรียนรู้สุขและทุกข์ และก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ ที่สุดให้วาง สุดท้ายให้ว่าง นั่นแหละปัญญา

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ปล่อยวาง...ปล่อยวางทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน
อยู่กับความไม่มีไม่เป็น ว่าง สว่าง บริสุทธิ์
หยุดการปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา หยุดกิริยาจิต
ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง
พระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอก
จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่กระเพื่อม
มีสติอย่างสมบูรณ์ เป็นวิหารธรรม
มีสติอย่างสมบูรณ์ เป็นเครื่องอยู่

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พุทโธตัวจริงมิใช่คำบริกรรมพุทโธตัวจริงมิใช่คำบริกรรม
พุทโธตัวจริงจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสติปัญญา สัมมาทิฏฐิ
พุทโธ คือ ผู้รู้ รู้ความจริงด้วยปัญญา 
ผู้ตื่น ตื่นจากความหลับ ความมืดบอด 
ตื่นตัวจากความเห็นผิดว่า เป็นเรา และของของเรา
ผู้เบิกบาน ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนใจ

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ