ภาวนาคือสร้างสติ
การภาวนาไม่มีกาลมีเวลาเรียกว่า อกาลิโก เว้นเสียแต่นอนหลับ
จะพูดจะคุยอยู่ก็เรียกว่าภาวนา ถ้ามีสติอยู่ 
เพราะสิ่งใดถ้าเกี่ยวกับจิตใจจัดว่าเป็นภาวนาทั้งนั้น 
อย่างแสดงธรรมจัดเป็นภาวนา 
ผู้ที่นั่งฟังธรรมก็จัดว่าภาวนา เพราะตั้งใจฟัง 
เรียกว่าสัมธัมมัสสวนมัย สัทธัมมัสเทศนามัย ...ตกลงภาวนานี้ 
สร้างความไม่ประมาท คือพยายามสร้างสติ

หลวงปู่คำดี ปภาโส