อบรมจิตให้มากๆ ให้จิตเห็นโทษของอารมณ์
“ความสุขที่จริง คือ ความสงบ 
ไม่ใช่ความสุขที่จิตต้องวิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลา”…
ถ้าเราต้องการความสุขที่สงบจากอารมณ์
เราต้องสลัดอารมณ์น้อยใหญ่ทั้งหมดที่ปรุงแต่งขึ้นมาทิ้งไปให้ได้... 
แต่ไม่ใช่แยกจิตเหมือนแยกคนสองคนออกจากกัน...
เราต้องอบรมจิตให้เห็นโลกโดยความเป็นโลก 
ให้เห็นอารมณ์น้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิต 
อบรมจิตให้มากๆ ให้จิตเห็นโทษของอารมณ์ 
จึงจะพรากจิตออกจากอารมณ์ได้อย่างถาวร


พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

เท่าทันอารมณ์คือสุขแท้จริง
การจะพัฒนาจิตของเรา
ให้พบกับความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือ 
เราก็ต้องรู้เท่าทันในอารมณ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน