รู้ต่อเนื่อง จิตจะตั้งมั่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ของความสันโดษความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ของความสันโดษ
มันเป็นผลที่พ่วงมาในตัวเอง พอเราสันโดษเราก็สุข
เพราะสันโดษก็คือพอใจ...และช่วยให้ใจสงบไม่กระวนกระวายเร่าร้อน
พอเราสุขง่าย ด้วยต้องการวัตถุน้อย
เราก็พร้อมที่จะเอาใจมาอยู่ในกระบวนการปฏิบัติ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้สึกตัวทำให้ลาออกจากทุกข์
ความรู้สึกตัวนี้ช่วยจัดสรรชีวิต
ของผมให้ดีขึ้นทุกวัน 
เป็นสุดยอดของธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
และเป็นหลักชีวิตให้กับผม 
ความพิการทำให้ผมเป็นทุกข์ได้ฉันใด 
ความรู้สึกตัวก็สามารถทำให้ผม
ลาออกจากความทุกข์ได้ฉันนั้น


อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา