เราหมดคำถาม


ในเซน
เราไม่หาคำตอบ
เราหมดคำถาม

Zen saying

In Zen,
we don't find the answers.
We lose
the questions.

Image by voyager from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิตก็จะเป็นอิสระ พ้นจากโลก


...รู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็น 
กันจิตไว้คนละทาง 
ไม่ให้ตามออกไปกับความรู้ 
รู้ก็รู้เฉยๆ เห็นก็เห็นเฉยๆ 
ไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา 
จิตก็จะมีอำนาจเต็มที่
เกิดความสงบขึ้นโดยลำพัง 
ไม่เกี่ยวเกาะกับสิ่งใดๆ 
สังขารดับสนิทเหลือแต่สภาพธรรมล้วนๆ 
คือความไม่มีอะไร 
เป็นวิสังขารธรรม เป็นวิมุตติธรรม 
จิตก็จะเป็นอิสระ พ้นจากโลก 
ตกอยู่ในกระแสธรรมฝ่ายเดียว 
ไม่มีการขึ้นลงก้าวหน้า หรือถอยหลัง 
เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง 
ใจเป็นหลักปักแน่นอยู่ที่เดียว 
เหมือนกับเชือกที่เขาผูกต้นไม้ไว้กับหลัก 
พอตัดต้นไม้โค่น เชือกก็ขาด 
แต่หลักยังคงมีอยู่ 
ใจที่คงที่ย่อมไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆ 
เป็นจิตของพระอริยเจ้าผู้พ้นแล้วจากอาสวกิเลส 
บุคคลใด ปฏิบัติใจให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว 
ก็ย่อมจะประสบความร่มเย็น สันติสุข 
ปราศจากความทุกข์เดือดร้อนใดๆ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Timrael from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยึดสุข คือต้นเหตุทุกข์


ยึดสุข คือต้นเหตุทุกข์
รู้ว่าสุขไม่เที่ยง คือต้นทางดับทุกข์

ถ้าหากรู้หลัก
ของการคลายความยึดมั่นได้จริง
จะคลายความยึดมั่น
กับทุกสิ่งในชีวิตได้เลย!

ดังตฤณ

Image by majacvetojevic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชื่อว่าได้บรรลุถึงสมาธิ


ถ้าเราพัวพันอยู่กับอารมณ์ภายนอก  
จิตภายในก็จะปั่นป่วน  
เมื่อเราหลุดจากการพัวพัน
ด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างแล้ว  
จิตก็จะตั้งอยู่ในศานติ  
จิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์
อยู่แล้วอย่างแท้จริง  
แล้วเหตุผลที่ว่า  ทำไมเราจึงปั่นป่วนนั้น  
ก็เพราะเรายอมตัวให้อารมณ์
ซึ่งแวดล้อมเราอยู่  ลากเอาตัวเราไป  
ผู้ที่สามารถรักษาจิตของตนไว้ไม่ให้ปั่นป่วนได้  
ไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมชนิดไหนหมด  
นั่นแหละ ชื่อว่าได้บรรลุถึงสมาธิ

ท่านเว่ยหล่าง
จากสูตรของเว่ยหล่าง

Image by JLB1988 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ยึดติดปัญญา คือ ที่สุดแห่งปัญญา


ไม่ยึดติดในทานและผลแห่งทาน 
คือ ที่สุดแห่งการให้
อ่อนน้อมถ่อมตนในทุกการณ์ 
คือ ทีสุดแห่งความอดทน
รู้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง 
คือ ที่สุดแห่งการรักษาศีล
ไม่คล้อยตามและต่อต้านโลก 
คือ ที่สุดแห่งพฤติกรรม
เห็นแจ้งในความไร้ตัวตนของสรรพสิ่ง 
คือ ที่สุดแห่งทักษะ
ไม่ยึดติดในรูปแบบและการกระทำ 
คือ ที่สุดแห่งความเพียร
ประจักษ์ในมายาแห่งจิต 
คือ ที่สุดแห่งการภาวนา
ไม่ยึดติดปัญญา คือ ที่สุดแห่งปัญญา

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สมมติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


สมมติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูก 
ถ้าเราไปยึดตามนั้นมีปัญหาแล้ว 
ถ้าเราไม่ยึด รู้ว่ามันเป็นแค่สมมติ 
ก็ปล่อยวางไป...
ให้ระวังของคู่ 
ทุกอย่างมาจากของคู่ 
แต่เราต้องอยู่เหนือของคู่ 
เราถึงจะใช้ของคู่โดยไม่ทุกข์ 

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by ulin49510 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เขาจะรู้จักจิตที่ว่างเปล่า


หากใครรู้ว่า 
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีขึ้น 
อันอยู่ในจิตของเขานั้น 
เกิดขึ้นมีขึ้นได้ด้วยอย่างไร 
เขาจะรู้จักจิตที่ว่างเปล่า
อันหมดจดที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

Image by ashcool from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ไม่ต้องมีเรา!


ลัดสั้นเลย ไม่ต้องมีเรา!
เชื่อตามพระพุทธเจ้าเลย
อะไรโผล่มา มันเกิดแล้วก็ดับ
เป็นเรื่องข้างนอกหมดเลย
สนใจตัวไปดู..... ตัวที่ดู... ผู้ดูเนี่ย...
คอยสังเกต 'ตัวดู'
อย่าให้ตัวดูนี่ มีความรู้สึกว่าเป็นเรา
ให้มันสักแต่ว่าดู.... มันเป็น “ธาตุรู้'”
มันจึงรู้อารมณ์ได้โดยธรรมชาติของมัน
เนี่ยเรายังไม่ตาย มันก็รู้อารมณ์ได้
มันก็ปรุงแต่งอารมณ์ได้
เราไม่ไปยึดความปรุงแต่งเหล่านั้นว่า 'เป็นเรา'
ปล่อยให้มันผ่านมา... ผ่านไป....
เกิดแล้วก็ดับไป ๆ
มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอง

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Krahulic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปัญญา คือ


ความรู้ คือ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทุกวัน
ปัญญา คือ การปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทุกวัน

สุภาษิตเซน

Knowledge is learning something everyday. 
Wisdom is letting go of something every day.

Image by Hermann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆ ปรากฏชัด


ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆ ปรากฏชัด
ตามความเป็นจริงด้วยตัวเองต่อเรา 
เราจำเป็นต้องพร้อมที่จะละเลิก
ความคิดเห็นของเราต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

ท่านติช นัท ฮันห์

For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them.

Image by benja79 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เมื่อไม่ตายเสียก่อนตาย


เมื่อไม่ตายเสียก่อนตาย
เมื่อไม่คลายเสียก่อนพราก
เมื่อไม่จากเสียก่อนจาก
ก็อาดูรเมื่อสูญเสีย..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นเลี้ยงอสรพิษไว้


ถ้าเราไม่คิดเพ่งโทษใครเลย 
เราก็จะไม่มีศัตรูเลย 
แต่เมื่อใดเราไปเพ่งโทษคิดเอาชนะผู้ใด 
เมื่อนั้นเรียกว่าเรานั้นมีศัตรูแล้ว 
แต่ศัตรูที่แท้จริงก็หาใช่ว่าบุคคล
ที่เรานั้นที่เราจะไปอาฆาตพยาบาทไม่ 
แต่ศัตรูที่แท้จริงก็คือตัวของเราเอง 
ที่เรานั้นไม่สามารถเอาชนะอารมณ์
แห่งความไม่พอใจแห่งโทสะได้ 
มันนำมาสู่การพยาบาทของจิต 
อย่างนี้แลเค้าเรียกว่าเครื่องเศร้าหมอง
เมื่อจิตเราเศร้าหมองเสียแล้ว 
การจะไปทำคุณงามความดี
ให้เกิดขึ้นกับจิตนั้น..มันก็ทำได้ยาก 
อารมณ์เหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นกับใคร 
เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นเลี้ยงอสรพิษไว้...
ขอให้เราตั้งจิตเสียใหม่

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

Image by ChrisFiedler from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 
หากเราไม่รู้จักยอมรับความเป็นจริง 
ความเป็นจริงแรกคือไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่อง 
ความเป็นจริงต่อมาคือ แท้จริงแล้ว 
ไม่มีหรอกคำว่าสมหวังหรือผิดหวัง 
มีแต่คำว่า เป็นเช่นนั้นเอง 
เพราะอะไร ๆ ก็เป็นเช่นนั้นเอง 
เมื่อเรามองให้ดีมันก็ดี 
เมื่อเรามองให้ไม่ดี มันก็ไม่ดี 
เป็นเช่นนั้นเอง

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Wolfgang_Hasselmann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จงมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต


จงมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ถ้ามัวแต่จะโทษสิ่งต่างๆ เมื่อเกิดความทุกข์ 
และมองว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติ
และไม่เป็นธรรมแล้ว 
เราก็จะหาความสุขไม่ได้

ท่านดาไลลามะ

Image by blende12 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สรรพสิ่งหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่


สรรพสิ่งหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ 
ความหลงผิดต่างหากที่เป็นตัวการ
เห็นเป็นสมมุติมันจะเป็นธาตุ 
เห็นไม่เป็นมันจะเป็นทาสสิ่งนั้น
ธรรมชาติเดิมแท้ มีอยู่ตลอดเวลา
ที่ไม่มีทั้งผู้ทำให้ทุกข์ หรือ เราทำตัวเอง
มองไม่เห็นย่อมมีสังสารวัฏ 
เป็นผู้เกิดแก่เจ็บตาย

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย


หลวงพ่อเกษม เขมโก ท่านสอนบอกว่า 
'คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย' 
'คิดดีก็ใจเย็น' เวลาเราคิดอะไรทางบวกจิตใจมันร่มเย็น 
ถ้าคิดไปทางลบจิตใจก็เร่าร้อน ฉะนั้นอยู่ที่ความคิดเรา 
'คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย' เย็นสบาย ก็คือพระนิพพาน 
เป็นความเย็นความดับ หมดความร้อน 
'คิดไม่เป็น' คิดอย่างไรคิดไม่เป็น คิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตน 
ไม่คิดแล้วก็มีตัวกู ของกูอะไรขึ้นมา 
'คิดไม่เป็น' หมายถึงว่าคิดไม่เป็นตัวเป็นตน 
ไม่เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา 
สักแต่ว่าความคิด สักแต่ว่าเห็นขันธ์มันทำงานไป 
'คิดไม่เป็นแล้วจะเย็นสบาย' ไม่ได้แปลว่าไม่คิด 
จิตมันมีหน้าที่คิดอย่างไรมันก็คิด 
แต่คิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตน เป็นเรา เป็นเขา 
มันก็สบาย เย็นสบาย 
ฉะนั้น 'คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นก็เย็นสบาย'

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การภาวนาแท้จริง


การภาวนาแท้จริงแล้วคือ 
การฝึกอันเรียบง่ายที่สุด
ในการวางจิตปัจจุบัน
อยู่กับสภาวะตามธรรมชาติ 
และปล่อยให้ตัวคุณอยู่อย่างง่ายๆ 
และชัดเจนกับสิ่งใดก็ตาม 
ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก 
หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Image by Gab-Rysia from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แค่นี้จิตก็เกิดปัญญาแล้ว


แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น 
เห็นกิเลส
เห็นมันดับไป 
ถ้าไม่ไปแทรกแซง 
มันก็จะดับให้เห็นเอง 
ไม่ต้องคิด
แค่นี้จิตก็เกิดปัญญาแล้ว 
เป็นวิปัสสนาด้วย
บางคนอดคิดไม่ได้ 
จิตมันไม่ยอม ก็ปล่อยมันก่อน 
ให้มันคิดไป ในขณะที่มันคิดทบทวน
คิดเทียบเคียงอยู่ ก็ให้รู้ทันว่า
มันมีการเจริญปัญญา 
แต่ปัญญาตรงนั้นเป็นปัญญา
ที่ยังต้องอาศัยความคิด 
ยังไม่ใช่วิปัสสนา ตอนวิปัสสนาจริงๆ นะ 
แค่เห็นแล้วเข้าใจ เห็นแล้วเข้าใจ 
ไม่พูดอะไรเลย ตอนเห็นจริงๆ 
ที่วิปัสสนาเกิดความเข้าใจจริงนะ 
ไม่พูดในใจ... 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by ColiN00B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คัมภีร์พระไตรปิฏกมันอยู่ในใจหมด


สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นสุข
เราไม่ต้องไปนึกคิดพิจารณาให้มันลำบากใจ
เพราะความจริงมันปรากฏกับเราอยู่แล้ว  
ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิต
เรากำหนดจิตดูมันเท่านั้น
สุขก็รู้  ทุกข์ก็รู้    
ไม่สุข ไม่ทุกข์  ก็รู้
ความโศกเศร้า ความโทมนัสน้อยใจ
หรือความน้อยเนื้อต่ำใจ อะไรที่มีอยู่ในใจเรา
เราก็รู้เมื่อเรามีสติ
อ่านลงไปซิ
คัมภีร์พระไตรปิฏกมันอยู่ในใจหมด

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย  

Image by julio_55 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนโง่เขลาต้องการแต่จะกวาดบ้านคนอื่น


คนโง่เขลาต้องการแต่จะกวาดบ้านคนอื่น
คนฉลาดต้องการกวาดบ้านตัวเอง
เวลาเจอปัญหา
อย่าคิดว่าโลกให้แก่เราน้อยเกินไป
ให้คิดว่าเราหวังจากโลกมากเกินไป
ผิดคนอื่นเห็นได้เท่าภูเขา
ผิดของเราไม่เห็นแม้เส้นขน
ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน
ตดของตนดมได้ไม่เป็นไร

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
หนังสือพุดตานกถา

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพียงการอนุโมทนาเท่านี้


เมื่อใดก็ตามที่เราคิดถึงคุณความดีที่ผู้อื่นสั่งสมมา 
ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อย  
และเรารู้สึกอนุโมทนาอย่างจริงใจจากใจจริงๆ 
โดยไม่มีร่องรอยของความริษยา 
เพียงการอนุโมทนาเท่านี้
จะทำให้เราสั่งสมบุญกุศลราวกับ
เราได้ทำกุศลเหล่านั้นด้วยตนเอง

ลามะ ดิลโก รินโปเช

Image by Johnnys_pic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราก็เชื่อว่า วัฏสงสารเป็นเรื่องง่ายกว่านิพพาน


เราเชื่อในธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์
มากกว่าธรรมชาติบริสุทธิ์ของตัวเอง
แต่กระนั้นก็ชอบพูดถึง "ความหลุดพ้น"
ความหลุดพ้น
เกิดขึ้นได้จากการไม่ต้องทำอะไรเลย
วัฏสงสาร เกิดขึ้นเพราะ
เราต้องทำอะไรมากมาย
แต่เราก็เชื่อว่า
วัฏสงสารเป็นเรื่องง่ายกว่านิพพาน
ถ้านี่ไม่เรียกว่า "ความไม่รู้"
แล้วจะเรียกว่าอะไร

ท่านเจ็ตซึน คานโดร รินโปเช
เพจ Nyingma Teachings
.
You trust your impure nature more than your pure nature 
- and yet talk about enlightenment. 
Enlightenment arises by not doing anything. 
Samsara arises because you have to do so many things. 
But you still see that – Samsara – as being easier than Nirvana. 
If this is not ignorance, what is?
.
~ Jetsün Khandro Rinpoche

Image by sogard from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การอยู่กับปัจจุบัน


ในทางพระพุทธศาสนา
ไม่ได้หมายความว่า
ห้ามคิดเรื่องอดีตอนาคตโดยสิ้นเชิง 
แต่หมายถึงการไม่พัวพันอยู่กับความคิดเช่นนั้น
เป็นการฝึกละนิสัยที่ชอบหลบ
ไปอยู่กับความทรงจำหรือความเพ้อฝัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายกายสบายใจในปัจจุบัน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Photo by Samantha Gades on Unsplash 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ก็จักมองไม่เห็นเรา


เมื่อผู้ใดเห็นโทษเห็นภัย
ในวัฏฏะอยู่บ่อยๆเนืองๆ 
จิตนั้นย่อมปล่อยวาง 
คลายจากความยึดมั่นถือมั่น 
เมื่อจิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่น 
ไม่ส่งจิตออกไปภายนอก จิตไม่เร่าร้อน 
จิตไม่มีความอาฆาตพยาบาทกับผู้ใด 
จิตมันก็ว่าง เมื่อจิตมันว่าง
มีความสงบแล้วไซร้ 
ขอให้โยมจำไว้ว่า เภทภัยศัตรูอันใด 
เจ้ากรรมนายเวรอันใด..ก็จักมองไม่เห็นเรา

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี
Image by 21saturday from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าเถิด


พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะ 
เกี่ยวกับเส้นทางการหลุดพ้นว่า 
"เธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าเถิด"
ว่างในที่นี้ คือ ว่างจากตัวตนเราเขา 
ว่างจากอัตตา แล้วที่เหลือ
ก็บริสุทธิ์เอง ธรรมชาติเอง 
เป็นการกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ในตัว ทันทีทันใด 
การกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ 
เรามิได้เสียอะไรไป ตรงข้าม 
กลับได้ตัวตนที่แท้จริงคืนมา 
ตัวตนจริงแท้ที่มีค่าสูงสุด 
มีคุณค่าเป็นความหลุดพ้นสูงสุด 
และเป็นความจริงแท้เดียวกันของคนเราทุกๆ คน 
ไม่มีอะไรยาก ที่นี่ เดี๋ยวนี้

อิโตมิ จัง

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เงากับแสงมิอาจแยกจากกัน


ถ้าสามารถครองความรู้ตัวอยู่ได้ ก็เยี่ยมมาก 
แต่ถ้าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร 
อย่าปรุงแต่งว่าอย่างนั้นดี อย่างนี้ไม่ดี 
อย่าปรุงแต่งว่าอะไรๆ ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
จำไว้ว่าเงากับแสงมิอาจแยกจากกัน
 
ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”
.
If I can stay with awareness, great. 
If not, that’s okay too. 
Don’t create stories around good and bad, about how things should be.
Remember: Shadows cannot be separate from light.
– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

จากเพจ Tergar Thai
Image by abigail2resident from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เจริญเมตตาได้บุญมากกว่าถวายอาหาร


ได้แผ่เมตตา ได้เจริญความเมตตา
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุข จิตเป็นกุศล
ถ้าใครที่อยากจะให้จิตได้บุญอยู่เรื่อยๆ
ก็เจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆ
.
ตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตา แผ่กระแสจิตไป
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น
.
เราก็แผ่อยู่เรื่อยๆ จิตก็ค่อยๆ มีเมตตาขึ้น
พอจิตมันมีเมตตาจริงๆ จิตมันจะผ่องใส
มันจะแช่มชื่น แจ่มใส เบิกบาน
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส จิตเป็นมหากุศล ได้บุญ
.
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเจริญเมตตา
จิตสงบชั่วน้ำนมหยด
ได้บุญมากกว่าถวาย ให้อาหาร
ให้ข้าวสามร้อยหม้อ
บุญยังไม่เท่ากับจิตที่มีเมตตาสงบชั่วน้ำนมหยดหนึ่ง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by RoonZ-nl from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การปฏิบัติที่เราดำเนินมานั้น มันผิดทาง


นักปฏิบัติเรา มักมีความสับสนกันอย่างมาก
ในเรื่องผลของการปฏิบัติ
พวกเรามักหลงคิดกันว่า
การปฏิบัติที่เราพากเพียรกันอย่างมากมายนั้น
ก็เพื่อจะได้อะไรบางอย่างที่มันวิเศษ
เราจะเป็นผู้ที่พิเศษขึ้นจากคนธรรมดา
ราวกับขึ้นไปอยู่บนหอคอยงาช้างอันสูงส่ง
เราจะดีกว่าคนอื่นๆ
ซึ่งนั่นนับเป็นความหลงผิดอย่างยิ่ง
หากเราหลงยึดมั่นเช่นนั้น
ว่าเราเก่งเราดีกว่าคนอื่น
หรือในที่สุดเราอาจหลงคิดว่า
เราดีกว่าครูบาอาจารย์เสียอีก
นั่นกลับกลายเป็นว่า
การปฏิบัติที่เราดำเนินมานั้น มันผิดทาง
หรือจริงๆ แล้ว เรากำลังหลุดออกไปนอกทาง
แห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นเลยทีเดียว

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by shahbazshah91 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้


ความจริง คือ ความไม่เที่ยงนี้
ความจริงที่มันสั้นๆ กว้างๆ ถูกๆ นี้  
ไม่ค่อยพิจารณากัน 
เห็นเป็นอย่างอื่นเสีย
ดี  ก็อย่าไปติดดี
ร้าย  ก็อย่าไปติดร้าย
สิ่งเหล่านี้  มันมีอยู่ในโลก
เราจะปฏิบัติ เพื่อหนีจากโลกอันนี้  
ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใจที่ "ไม่เอาอะไร"


ใจที่ "ไม่เอาอะไร"มันใหญ่นะ
กำลังของใจ "ไม่เอาอะไร" นี่ก็มีมากขึ้นด้วย
มันสามารถแบกรับเรื่องทุกข์แบบโลกๆ 
ได้ด้วยใจไม่รู้สึกทุกข์

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by tjuusitalo from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา