ทุกข์เป็นบ่อเกิดของปัญญา
อันผู้พิจารณาทุกข์ 
เมื่อเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้ว 
ทุกข์นั้นไม่ใช่มันจะมาครอบงำผู้ที่เห็นทุกข์ 
แต่การพิจารณาทุกข์นั้น กลายเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ 
มันเป็นการฟอกฝนจิตใจให้ใสสะอาด 
อันเป็นบ่อเกิดของปัญญา ให้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นทุกที


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ความทุกข์เป็นครูสอนธรรมแก่ชีวิต

บุคคลที่ยังไม่เห็นทุกข์ เพราะมัวหลงอารมณ์ 
ยังหลงเชื่อความคิดและความรู้สึกอยู่ 
ส่วนผู้ที่เห็นว่ากายและใจคือตัวทุกข์แล้ว 
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและหักดิบออกจากทุกข์ 
ความทุกข์จึงกลายเป็นครูสอนธรรมแก่ชีวิต
สอนให้เข้มแข็ง สอนให้อดทนอดกลั้น 
สอนให้ต่อสู้ สอนให้รอคอย
สอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท