สติมิใช่สมบัติของพระอริยเจ้าเท่านั้นสติมิใช่สมบัติของพระอริยเจ้าเท่านั้น
หากเป็นสมบัติของทุกคน แต่เรามักละเลยกัน 
เพราะปรารถนาความสุขชั่วครู่ชั่วยาม 
เราปล่อยจิตให้ลิงโลดเมื่อประสบกับความสุข 
แต่ครั้นความทุกข์คุกคาม ก็ตื่นตระหนกจนช่วยตัวเองไม่ได้ 
ความรู้เท่าทันอารมณ์ทำให้เรา “ไม่มี ไม่เป็น” อย่างแต่ก่อน

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

วิปัสสนา ท่านให้รู้ถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา 
ท่านให้รู้ถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆ 
เช่น เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส คิดนึก
ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา 
เพื่อให้รู้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงธรรมชาติ ...

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดา
จะเรียกว่าเป็นสิ่งต่างๆ หรือธรรมชาติที่มันมี 
มันเป็นโดยอิงอาศัยกัน เพราะมีสิ่งนี้ จึงเกิดสิ่งนี้ 
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ไม่ใช่เป็นตัวตน 
แห่งความเป็นของเรา ต้องการให้เห็นความจริงอย่างนี้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี