ให้วาง...จะสอนคนก็ต้องสอนไปตามจริตของเขา 
แต่สุดท้ายก็รวมลงที่ จุดเดียวกัน คือ... 
ให้วาง

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก


คนเสียสละไม่อับจน


อะไรก็ตามถ้าเราช่วงชิงไขว่คว้ามาใส่ตัว 
จะไม่มีวันเต็ม ไม่มีวันพอ
แต่ถ้าเรารู้จักเสียสละให้คนอื่นได้ 
เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวันอับจน

หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ

พุทโธต้องมีสติกำกับ
...การบริกรรมพุทโธเป็นการกระทำภายในใจ
ต้องมีสติกำกับในการบริกรรม
ไม่ใช่บริกรรม พุทโธๆ แต่ไม่มีสติกำกับ

ถ้าหากว่ามีสติควบคุม ก็จะไม่หลงลืม
แล้วการบริกรรมพุทโธนั้นก็จะมีความละเอียด
หรือมีความสดใสเพิ่มขึ้น เป็นลำดับๆ
พุทโธกับสติ ก็มีโอกาสที่จะรวมเป็นอันเดียวกัน...

หลวงปู่แบน ธนากโร

หลงติดสุข คือหลงติดทุกข์เมื่อหลงติดสุขก็คือหลงติดทุกข์ 
เพราะสุข ทุกข์มาจากใจดวงเดียวกัน

หลวงปู่ขาว อนาลโย