การฝึกหัดจิตใจเป็นการสะสมกำลังใจ          ความจริงการฝึกหัดจิตใจนี้ เป็นการสะสมกำลังใจเพื่อเหตุการณ์ของทุกคน บุคคลที่สะสมกำลังจิตใจของตนไว้ได้ ย่อมอยู่เหนืออารมณ์บางชนิดที่จะก่อให้เกิดทุกข์ เมื่อจิตของตนอยู่เหนืออารมณ์ได้ จะประกอบกิจการใดๆ ในทางโลกและทางธรรมก็จะเป็นไปด้วยดี

                                                                                                   ท่านพ่อลี ธัมมธโร