แค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์


แค่เห็นความรู้สึกเป็นทุกข์
โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้บ่อยๆ
ความทุกข์ก็ไม่มีอุปาทานเป็นที่ตั้งแล้ว
ไม่มีอาหารอันโอชะหล่อเลี้ยงชีวิตมัน
แบบต่อความยาวสาวความยืดแล้ว!

อยากลบ ความจำ
ยิ่งย้ำ ความเจ็บ

ดังตฤณ

Image by hudsoncrafted from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเอกัคคตา


เอกัคคตา ไม่ได้หมายความว่า
จิตต้องนิ่งไม่มีอะไร เพียงอย่างเดียว

อย่างเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้
จิตของเราเป็นกลาง
เกิดความคิดอะไรขึ้นมา
สติรู้ปั๊บ รู้แล้วปล่อยวางๆๆ
อันนี้ก็คือ เอกัคคตา

เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่งโดยไม่มีความคิด ไม่มีอะไร
นั่นเป็นเอกัคคตาในฌานสมาบัติ
แต่เอกัคคตาในสมาธิวิปัสสนา
ต้องมี วิตก วิจาร
มีความคิด แล้วก็มีสติรู้พร้อม

เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติที่สบายที่สุดก็คือว่า
เราไม่ต้องไปควบคุมจิต
เพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียว

ถ้าจิตนิ่ง ปล่อยให้มันนิ่ง
ถ้ามันคิด ปล่อยให้มันคิด
แต่เราเอาสติตามรู้

อันนี้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องเลือกกาล เลือกเวลาว่า
เช้า สาย บ่าย เย็น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา