การเจริญวิปัสสนาเป็นเพียงการระลึกรู้
การเจริญวิปัสสนาเป็นเพียงการระลึกรู้
สิ่งที่ปรากฏด้วยความปล่อยวาง ไม่ยินดียินร้าย 
มันจะฟุ้งก็ฟุ้ง ก็ไม่ได้ว่าอะไร
มันจะสงบก็สงบ ก็ไม่ได้ว่าอะไร
มันจะคิดก็คิด ก็ไม่ได้ว่าอะไร

ไม่ได้ไปบังคับความคิดให้หยุดคิด 
ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะเป็นปัจจัยให้จิตใจตั้งมั่น 
คลี่คลายจากความวุ่นวายของมันเอง


พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าให้สาระสำคัญกับสิ่งเป็นทุกข์
อย่าให้สาระสำคัญกับสิ่งเป็นทุกข์ 
อะไรบ้างคือสิ่งเป็นทุกข์ 
ทุกๆ สิ่งที่จิตคิด 
ทุกๆ จิตที่คิดสิ่งต่างๆ คือตัวทุกข์

สมสุโขภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา