ดูจิตตนเสมอ ย่อมเห็นธรรมผู้เพ่งอยู่กับความแปรปรวนของจิต 
(ผู้มีสติ เพ่งดูจิตของตนเองอยู่เสมอ) 
ย่อมรู้ธรรม เห็นธรรม

หลวงปู่หลุย จันทสาโร