คนสร้างบารมี ผู้อื่นมาก่อน


โดยปกติคนเรามักทำอะไรดีๆ ให้ตนเอง
แต่คนที่หวังความพ้นทุกข์ สร้างบารมี จะไม่ทำแบบนั้น 
อะไรที่ดีๆ เขาทำให้คนอื่นก่อน เราเอาไว้ทีหลัง
สมมติว่าเป็นอาหาร
ปกติคนเราก็เลือกกินอาหารดีๆ ส่วนไม่ดีให้คนอื่น
แต่คนที่สร้างบารมีจะไม่ทำอย่างนั้น
จะเว้นอันไหนดีๆ ให้คนอื่นไป เราเอาที่คนอื่นไม่ต้องการ
เป็นการสร้างบารมี เป็นผู้ที่มีความเสียสละ
ถ้าฝึกอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่ใกล้กับความดับทุกข์เข้าไป
เพราะว่าจิตใจเสียสละ มันลดละความเห็นแก่ตัวได้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

กำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบัน ตัวกิเลสจะหายไป
แสงสว่างย่อมจะไปกำราบตัวมืดให้หายไปฉันใด
เมื่อมีการกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันแล้ว
ตัวกิเลสก็หายไปได้ฉันนั้น
เมื่อมีสติอยู่ ตัวโมหะย่อมหมดไป
เมื่อประคองตัวสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นอยู่แล้ว 
มันก็จะหมดสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลาย
และจะถึงที่สุดแห่งทุกข์


หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล