การดึงจิตออกจากโลก กลับมาสู่ธรรม เป็นเนกขัมมบารมีการดึงจิตออกจากโลก กลับมาสู่ธรรม
เป็นเนกขัมมบารมี  เป็นเหมือนการออกบวช
...ให้พวกเราหาโอกาสที่จะออกบวชทุกวัน
คือออกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตเป็นกุศล ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้น
เป็นการออกบวช

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รักษาจิตอย่างเดียว ได้ทั้งศีล สมาธิ ปัญญารักษาจิตอย่างเดียว ได้ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา
***********************************
บุคคลรักษาจิต ได้แล้วทั้งศีล 
แม้รักษาทางปัญญา ได้แล้วทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา 
ดุจข้าวสุกที่สำเร็จแล้ว 
เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลทำนาเก็บเกี่ยว 
และข้าวเปลือก ข้าวสารเลย 
กินข้าวสุกแล้วก็เป็นพอ...

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา