ใจที่สงบ


ไม่มีความสุขใด เสมอด้วย ใจที่สงบ
ใจที่สงบ มิใช่ใจที่ได้จาก
การไปนั่งทำสมาธิและเข้าฌาณ 
แต่เป็นใจที่อยู่กับความวุ่นวายได้
อย่างที่ไม่เกิดความวุ่นวายตามสิ่งที่ไม่สงบนั้น

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

การทำสมาธินี้อาจให้โทษ


การทำสมาธินี้อาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ 
ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ปัญญา 
และก็ย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มาก 
แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญา 
สมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนา
สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คือ 
การที่ผู้ปฏิบัติติดหลงอยู่ใน อัปปนาสมาธิ
ซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังอยู่นานที่สุด 
เมื่อจิตสงบก็เป็นสุข เมื่อเป็นสุขก็เกิดอุปาทาน 
ยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่น

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา