การครอบครอง มิใช่ความสุข


การครอบครอง มิใช่ความสุข 
หากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทุกข์ 
วันแรกที่ได้มา คือวันที่นับถอยหลังสู่การสูญเสีย 
จงเปิดดวงตาธรรมของตน 
แล้วมองให้เห็นความจริงในข้อนี้ 
จงพิจารณาธรรมแยบคาย 
และมีชีวิตโดยไม่ประมาทในธรรม 
ความสุขแท้คืออิสระจากทุกสิ่ง 
ความสุขปลอมคือการครอบครอง
บางสิ่งเพียงบางเวลา 
เพื่อแสวงหาต่อไปเมื่อสูญเสีย 
สิ่งที่ครอบครองไม่ใช่ความผิด 
ผิดที่ยึดในสิ่งที่ครอบครอง…

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by karosieben from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เมื่อจิตทำหน้าที่รู้อย่างสมบูรณ์


เมื่อจิตทำหน้าที่รู้อย่างสมบูรณ์
ไม่มีการปรุงแต่ง ตัวตนของ “ฉัน”
ฉะนั้น เมื่อมีคนสรรเสริญหรือดูถูก
ก็ไม่มีผลอะไรต่อเรา
คำพูดนั้นไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลง
จึงยังดำรงความสงบ ความสุข นิ่งไม่หวั่นไหว
เราจะไม่เป็นทุกข์จากปัจจัยภายนอก
เราจะไม่สร้างอกุศลกรรม
โดยการปรุงแต่งที่เกิดภายใน
เราจะไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์

ลามะ เยเซ

Cr.เพจ ค่ายแสงสัจธรรม

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา