สุญญตา แปลว่า ความว่าง


...สุญญตา แปลว่า ความว่าง 
คือความที่มีจิตว่างจากการยึดถือสิ่งใดๆ 
ว่าเป็นตัวเราหรือของเรา 
สิ่งต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม ไม่ไปไหนเสีย 
แต่เมื่อจิตไม่ไปยึดมั่นสิ่งเหล่านั้น 
ว่าตัวเรา ว่าของเรา 
แล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นความว่าง 
คือมันไม่ทำอันตรายแก่จิตใจของเราเลย 
มันเท่ากับไม่มี
.
เมื่อจิตใจนี้ ไม่ได้ยึดสิ่งใดไว้ 
ไม่ได้ถือสิ่งใดไว้ ไม่ได้กุมสิ่งใดไว้ 
มันก็เป็นจิตใจที่ว่างเหมือนกับมือที่กำลังว่าง 
ที่ไม่ได้ไปฉวยยึดสิ่งใดไว้ 
มันก็สบาย มันไม่ต้องหิ้วอะไรไว้ให้หนัก
.
ในเรื่องอย่างนี้ คนเดี๋ยวนี้ฟังไม่เข้าใจ 
เพราะไปแปลคำว่าความว่างผิดไป 
แปลสุญญตา ว่าสูญ 
คนก็เลยเสียดาย ว่ามันจะสูญเปล่า 
จึงไม่อยากจะว่าง 
ก็เลยได้เป็นทุกข์ ตกนรกทั้งเป็น 
สมน้ำหน้าของคนจำพวกนี้
ที่ไม่รู้เรื่องของพระพุทธเจ้า 
แล้วก็ไม่เอาใจใส่ที่จะรู้ 
หรือจะเข้าใจให้ถูกต้อง 
พลอยพูดผิดๆ พลอยกระทำผิดๆ ไปตามๆ กัน 
จนคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้
กลายเป็นหมัน ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ใด 
ในลักษณะเช่นนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้
.
สุญญตา แปลว่าว่าง 
ว่างจากอะไร ว่างจากตัวตนหรือของตน 
นอกจากนั้นมีได้หมด 
อะไรๆ ไม่ถือว่าเป็นตัวฉันและของฉัน 
ตัวกูและของกู ก็แล้วกัน

ท่านพุทธทาสภิกขุ

(พจนมานุกรมธรรม ของท่านพุทธทาส 
พร้อมคำอธิบายขยายศัพท์ ธรรมสภา จัดพิมพ์เผยแพร่)


Image by weera_20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
สุขจากภายในเท่านั้นที่เราจะพึ่งพาได้


ในเมื่อสุขจากภายนอกไม่เที่ยง
ก็มีแต่สุขจากภายในเท่านั้นที่เราจะพึ่งพาได้
ถึงตรงนี้ก็จะพบว่า จะสุขหรือทุกข์มิได้ขึ้นอยู่กับว่า
มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่เราจะรู้สึกอย่างไร
หรือวางใจอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหาก

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


หลงไปยึดเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เอง


ทุกเหตุการณ์​ทุกสภาวะที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในตัวเรา ภายนอกตัวเรา​ 
ไม่ได้เกิดขึ้นมา
เพื่อทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์
แต่เพราะความไม่รู้ ไม่มีสติ ไม่รู้สึกตัว​ 
เราจึงหลงไปยึดเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เอง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา