อุเบกขาต่างจากความเฉยเมย


อุเบกขาต่างจากความเฉยเมย 
ตรงที่มีความตื่นรู้อยู่ตรงนั้น
ความเฉยเมยแบบไม่ยินดีไม่ยินร้าย 
จะเป็นการไม่ยอมรับ ไม่ยอมคิด ไม่อยากยุ่ง 
ซึ่งเป็นอาการของโมหะ 
ส่วนอาการอุเบกขาของจิต
ที่เจริญในธรรมคือ รู้เห็น เห็นชัด 
แต่จิตใจไม่หวั่นไหว 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ผู้ไม่ประมาท อยู่ด้วยความว่าง


ผู้ไม่ประมาท อยู่ด้วยความว่าง
ย่อมปลอดภัย จากทุกข์ทั้งปวง 
ผู้ที่ทำจิตว่าง
ไฉนจะไม่เป็นทางพระอริยะเจ้า 
ไฉนเล่าจะไม่ประเสริฐวิเศษ 
ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย 
แม้ทำจิตให้ว่าง เพียงแค่ชั่วเวลาไก่กระพือปีก 
ผลานิสงส์จึงสูงกว่าเทวโลก และพรหมโลก
อย่าได้สงสัยเลย

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by Tizas from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา