ตนเองทำตนให้เป็นข้าศึกแก่ตน
ตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้ ยังทำตัวเองให้เดือดร้อนอยู่เสมอ
เพราะเหตุใด? ก็เพราะตนเองทำตนให้เป็นข้าศึกแก่ตน
เคยได้ตรวจดูตนเองหรือยังว่า...อะไรคือสาเหตุที่ให้ตนเดือดร้อน
แล้วจะแก้ไขตนเองอย่างไร? 
เรื่องของจิตที่รับอารมณ์นี่

หากยังหวั่นไหวหรือกระเทือนอยู่กับทุกๆ อารมณ์ 
ก็ให้เข้าใจว่า...มาจากภายในที่่ไม่สงบ


หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเห็นที่ทำให้ละความพอใจในกาย
เมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก 
เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่น 
เป็นของทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า 
เป็นของมิใช่ตนอยู่ 
ท่านย่อมละความพอใจในกาย 
ความเยื่อใยในกาย 
ความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้


(๑๓/๒๗๒) #ธรรมะ

เรามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นจิตเดิม
ที่เรามาปฏิบัติกันอยู่ทกวันนี้ ก็เพื่อให้เห็นจิตเดิม
เราคิดว่า จิตเป็นสุข จิตเป็นทุกข์
แต่ความจริงจิตไม่ได้สร้างสุขสร้างทุกข์
อารมณ์มาหลอกลวงต่างหาก มันจึงหลงอารมณ์
ฉะนั้น เราจึงต้องมาฝึกจิตใจให้ฉลาดขึ้น
ให้รู้จักอารมณ์ ไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์
จิตก็สงบ


หลวงปู่ชา สุภัทโท

สติชำระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจ
ผู้จะชำระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจ ไม่มีอะไรเหลือภายในใจ
จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพาน ไม่เหนือจากสตินี้ไปได้เลย
จึงพากันประกอบความพากเพียรให้มีสติ
เดินจงกรม นั่งอยู่เฉยๆ หรือจะยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีสติประจำตน
สติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ภายในตนเอง...
ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่จะมาทำให้ผลประโยชน์ของเราที่จะเกิดขึ้นให้เสียไป ก็ไม่เกิด
ถ้าลงสติได้ครอบครองอยู่แล้ว ดีทั้งนั้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน