ไม่มี “ ตัว ” ไปรับ


ไม่มี “ ตัว ” ไปรับ
เห็นจีวรที่ตากอยู่ตรงนั้นไหม ?
ประเดี๋ยวก็สงบ ประเดี๋ยวก็ปลิว 
เขากระเพื่อม ตามแรงลม
พิจารณาให้ดี
ถ้าไม่มี จีวร
ลม แม้พัดแรงเท่าใด
จะมีสิ่งใดปลิว

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by truthseeker08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

จบกิจอยู่ที่วางทั้งบุญและบาป


การจบกิจ เป็นอย่างไรหรือ...
ดูก่อน...ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลซึ่งเข้าถึงอวิชชา
ถ้าเขาปรุงแต่งสังขารอันเป็นบุญ
วิญญาณก็เข้าถึงวิบากอันเป็นบุญ
ถ้าปรุงแต่งสังขารอันไม่ใช่บุญ 
วิญญาณก็เข้าถึงวิบากอันไม่ใช่บุญ
ถ้าปรุงแต่งสังขารอเนญชา(ญาน สมาบัติ) 
วิญญาณก็เข้าถึงวิบากอเนญชา
แต่...เมื่อไม่ปรุงแต่ง บุญ-บาป
เธอย่อมไม่ยึดมั่น สิ่งใดๆ ในโลก ไม่สะดุ้งหวาดเสียว
เธอย่อมปรินิพพานเฉพาะตน
เธอย่อมประจักษ์ว่า...
ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อันเราอยู่...จบแล้ว
กิจควรทำเสร็จแล้ว 
กิจอันเพื่อความเป็นอย่างอื่น.....ไม่มี
ทุกสรรพจิต ล้วนมีสิทธิ ในการเลือกทางแห่งตน

สูตรที่ ๑ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต์ นิทาน.สฺ. ๑๖/๙๗/๑๘๘, 
ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน
และ
พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by netwanderer from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา