การแยกจิตออกจากความคิด คือปัญญา
ความสงบของจิต
นั่นแหละคือศีล คือสมาธิ
การแยกจิตออกจากความคิด
นั่นแหละเป็น ปัญญา

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

การปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องคอยเวลาให้พยายามมีสติระลึกรู้ทันในปัจจุบันอารมณ์เหล่านี้
ด้วยการปล่อยวางอยู่เสมอ 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เท่ากับได้ดูแลรักษาจิตใจแก้ไขให้ดีงาม
แล้วก็เป็นการสะสมเก็บคะแนนสติสัมปชัญญะบ่อยๆ เนืองๆ
เพื่อความสมบูรณ์ของสติปัญญ...
ทำเช่นนี้เราก็ได้ปฏิบัติธรรม โดยไม่ต้องคอยเวลา
ไม่เสียเวลากับชีวิตที่ผ่านไปหมดไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เครื่องรับประกันความเจ็บปวดผิดหวัง
การนำตัวเองเข้าไปคลุกคลีหรือยึดติด
อยู่กับบุคคล วัตถุ หรือสิ่งสมมติทางโลก
ล้วนเป็นเครื่องรับประกัน
ความเจ็บปวด ความผิดหวัง
ที่จะมาเยือนในอนาคต


พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ให้ทานเพื่อร่ำรวย ไม่เป็นทานบารมี          ผู้ที่ให้ทานนั้น ถ้าเราให้ทานแล้วอธิษฐานเพื่อพ้นไปจากวัฏฏะ ก็จัดเป็นทานบารมีเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ตัณหา แต่เป็นกุสลฉันทะ คือ ฉันทะที่ประกอบกับกุศลจิต ส่วนทานที่ทำแล้วอธิษฐานให้ตนร่ำรวยหรือเกิดเป็นเทวดาเป็นต้น ไม่จัดเป็นบารมี คือ ความประพฤติของผู้ประเสริฐ เพราะยังมีความยึดติดผูกพันในตนเอง และพอใจกับการอยู่ในสังสารวัฏ

                                                                                 พระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ