นี้แหละวิปัสสนา


..ไม่ใช่การตั้งใจจะรู้ หรือ สังเกตที่จะรู้
แต่เป็นรู้ เท่าที่มันรู้เอง
แต่ไม่หลงไปเป็น 
สักแต่ว่ารู้ 
นี้แหละวิปัสสนา

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by ROverhate from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราเป็นแต่เพียงผู้เข้ามาอาศัยอยู่เท่านั้น


เมื่อถือเอารูปกายเป็นตัวเป็นตน 
เมื่อใดรูปกายป่วยก็ว่าเราป่วย 
เมื่อใดรูปกายแก่เฒ่าก็ว่าเราแก่เฒ่า 
หรือว่ารูปกายกำลังจะตายก็ว่าเรากำลังจะตาย 
ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ป่วย ไม่ได้แก่เฒ่า 
เราไม่ได้ตาย 
เราไม่ใช่ชาย เราไม่ใช่หญิง 
เราเป็นแต่เพียงผู้เข้ามาอาศัยอยู่เท่านั้น

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Gallila-Photo from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา