โกสัจชะ


ความเพียรของมนุษย์
เทพเทวา และโชคชะตา
ก็ไม่อาจขวางกั้นได้
มีอยู่เพียงอย่างเดียวที่ขวางได้
และอยู่ใกล้ตัวที่สุด
คือ โกสัจชะ ความเกียจคร้านของเราเอง....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Nadezhda Nikolaenko on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา