ความหลุดพ้น


ความหลุดพ้น หมายถึงว่า
หลุดออกมาจากสังสารวัฏ
หลุดออกมาจากความยึดถือเป็นตัวตน
หลุดออกมาจากความวนเวียนไม่จบสิ้น
สังสารวัฎนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
คนเกิดมามีความสุขก็อยากเกิดอีก
คิดว่าเราจะมีความสุขอีก
คนเกิดมาทุกข์ ก็อยากเกิดอีก
เพราะคิดว่าเราจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่
มีแต่ความเป็นเราทั้งนั้นสนองความเป็นเรา
ผู้มีจิตใจละเอียดอ่อนจะเห็นว่า
มีเราทุกคราว เป็นทุกข์ทุกครั้ง
ความหลุดพ้นคือ ไม่มีใครไปเป็นเราเขาเพื่อวนเวียนอีก
และไม่มีความเป็นเราเขาที่หลุดพ้นด้วย

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Niranjan _ Photographs on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การบรรลุ


การบรรลุ 
ไม่ใช่เรื่องการดับทุกข์ใดๆ หรือเข้าใจธรรม
หรือเข้าถึงสิ่งใด ไม่ใช่ปัญญา และสมาธิ
แต่พระองค์ บรรลุ 'ว่าง' จากทุกธรรม
ว่างแม้จากอัตตาตน.. ไม่มีอะไรเหลือ..
ว่างเช่นนี้.. ไม่มีทุกข์ ไม่มีเหตุแห่งทุกข์ ไม่มีตัวผู้ทุกข์
ไม่มีตัวรับทุกข์ ไม่มีตัวให้ค่า ว่างจากคำ
คือ.. ว่าง .. ว่างจากทุกคำ ทุกธรรม...
.
ว่างจากคำถาม
ว่างจากผู้ถาม
ว่างจากผู้ตอบ
.
อิสระ ไม่มีทางและผู้เดินทาง สมุจเฉทฉับพลัน
ไม่ถูกไม่ผิด ไร้ความหมาย ไม่สั้นไม่ยาว 
ไม่มีขอบเขต ไม่มีข้อกำหนด 
ไม่เนื่องด้วยเหตุและผลใดๆ
.
มีแต่ความความเป็นเช่นนั้น
มีแต่เหตุปัจจัยดำเนินไป ธาตุแปรเปลี่ยนไป
โลกที่เคลื่อนที่ได้ ล้วนเป็นสังขารปรุงแต่ง
พุทธะ ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Photo by Jan Kopřiva on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา