ความสุขไม่ได้มี มีเพียงอาการเวทนา...          ความสุขไม่ได้มี  มีเพียงอาการเวทนาที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู่แล้วดับไป  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่เกิดการประจักษ์แจ้งสัจจะ  อวิชชาคือความไม่รู้แจ้ง ก็ให้เกิดโมหะ คือความหลงในอาการของจิต  แล้วเกิดติดอารมณ์.......กิเลสตัณหาอุปาทานยึดติดผูกมัดจิตที่เรียกกันว่าสังโยชน์  

          หากสติไม่เจริญเติบโตเป็นสมาธิ กลายเป็นญาณทัศนะ พัฒนามาเป็นอภิญญาวิชชาสาม ก็ไม่อาจสามารถต้านกิเลสสังโยชน์ รู้แจ้งตัดรากถอนโคนบาปกรรมที่เข้าไปฝังรากลึกอยู่ในกมลสันดานนี้ได้

                                                             หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ถ้าไม่พ้นเกิดตาย ก็ต้องทุกข์ถ้าไม่พ้นเกิดพ้นตาย ก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้แหละ 
กรรมวิบากวนเวียนอยู่นั่นแหละ จะเอาหรือ?

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

รสขมเป็นยาดีสิ่งที่เป็น...รสขม
ย่อมถูกใช้เป็น...ยาที่ดี 

สิ่งที่...ฟังแล้วไม่ไพเราะหูนั้น 
คือ....คำเตือนอันจริงใจของผู้เตือนที่แท้จริง 

เพื่อแก้ไขความผิดให้กลับเป็นของถูก 
เราย่อมได้สติปัญญา 

แต่การต่อสู้เพื่อรักษาความผิดของตัวเองไว้ 
เราได้แสดงความหมายแห่งความมีจิตผิดปกติออกมา

ท่านเว่ยหล่าง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เวลากราบพระพุทธ กราบที่ไหนก็ตาม
ให้โยนิโสมนสิการ...
น้อมใจลงกราบใกล้ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้า
เสมือนกับท่านมายืนหรือประัทับนั่งอยู่ใกล้ๆ เรา 
เป็นพ่อติดตามดูแลเราทุกเวลา
กราบพระธรรม พระธรรมเหมือนแม่
คุ้มครองดูแลเราตลอดเวลา
กราบพระอริยสงฆ์ พระสงฆ์เป็นพระพี่เลี้ยง 
นำเราให้คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ด้วยกาย วาจา ใจในทุกสถานที่ 
คุณพระรัตนตรัยนี้
จะทำให้เราประสบความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล