เรียนรู้จากความไม่ดีของตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าเห็นโทษจริง ๆ แล้ว
เราจึงถอนตัวออกมาได้
ถ้าไม่เห็นโทษจริง ๆ
ก็ไม่สามารถจะถอนตัวออกได้
...ตัววิชชานี้แหละมันคลอดออกมาจากตัวอวิชชา
ตัวรู้นี้มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้
ตัวสะอาดมันจะคลอดออกมาจากตัวสกปรก
มันเป็นอย่างนี้

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ละโลภ โกรธ หลงได้ ก็เห็นนิพพาน          ถ้าใครละความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงเสียได้ ผู้นั้นจะพบเห็นพระนิพพาน พระนิพพานอยู่เหนือความโลภ โกรธ หลง ท่านว่าอย่างนี้... บางคนถ้าจะละมันออกไปก็ยังเสียดายมันอยู่ ถือว่ามันเป็นมิตรที่ดีต่อเราอยู่ ไม่ยอมให้มันตีตัวจากเราเลย อันนี้ก็ได้ชื่อว่า เราโง่กว่ากิเลส ปล่อยให้กิเลสเป็นนายเรา

                                                                                                 หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ 

ไม่อยากมีเวร ต้องตัดอารมณ์เราไม่อยากเป็นกรรมเป็นเวร เราต้องตัด ตัดอารมณ์น่ะล่ะ
ให้อยู่ในที่รู้ อยู่ตรงไหน แล้วเราก็เพ่งอยู่ตรงนั้น 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร