ต้องเห็นความจริง จึงเป็นปัญญา“หมายเอา” ก็เป็น “สัญญา” 
“คิดเอา” ก็เป็น “เจตนา” 
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่หมาย ไม่ใช่คิด 
ต้องเข้าไป “เห็น” ความจริง
ที่ปรากฏเฉพาะหน้า ...
จึงจะเป็น “ปัญญา” ได้ 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สมาธิเกิดขึ้น จากการมีสติเท่าทันสติที่ใหญ่มีกำลัง สมาธิก็เกิดขึ้น 
สมาธิเกิดขึ้น จากการมีสติเท่าทันนี่แหละ 
‎ถ้ามีสติเท่าทันต่อสภาวธรรม‬‎ทางกาย ทางใจ‬
‪‎ก็จะเกิดสมาธิขึ้นเอง‬ 
‪‎ความสงบในจิตใจก็เกิดขึ้น‬ 
‪จิตที่มันไม่สงบเ พราะเราขาดสติ‬ 
‪‎มันไม่มีสติตามดูรู้ทัน จิตก็จะปรุงแต่ง‬...
ปรุงแต่งในเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง‬ ‎หรือเรื่องที่ได้เห็น‬ 
‪‎ในเรื่องที่ได้คิดไว้ได้รู้ไว้‬ 
เอาไปปรุงแต่งในเรื่องต่างๆ เหล่านั้น 
‪‎จิตก็วุ่นวายสับสน สร้างความทุกข์‬‎ต่อจิตใจของตนเอง...

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี