"จิต" เปรียบเหมือน "คน" "ร่างกาย" เปรียบเหมือน "บ้าน""จิต" เปรียบเหมือน "คน"
"ร่างกาย" เปรียบเหมือน "บ้าน"
ถ้าจิตไปอยู่ที่อื่น ก็เท่ากับเรา
ไม่ได้อยู่ในบ้านของเรา
การไปอยู่ในบ้านของเค้า...
ย่อมไม่สุขสบายเหมือนกับ
เราอยู่ในบ้านของเรา

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

เห็นสังขารไม่เที่ยง คือทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใด อริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง 
เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ 
นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา


ขุ.ธ. มรรควรรค ข้อ ๓๐, มจร. ข้อ ๒๗๗

Link to George Hodan's photo

ถ้ามีตัวรู้ ก็ไม่มีตัวหลง
ชีวิตของเรา มี “ตัวรู้” กับ “ตัวหลง” เท่านั้น 
ถ้ามีตัวรู้ ก็ไม่มีตัวหลง 
ต้นตอ "อกุศล" ทั้งหลายทั้งปวง 
มันเกิดจาก ความหลง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ