ทางโลก คือ การแสวงหาสุขแล้วไปเจอทุกข์         ทางโลก คือ การแสวงหาสุขแล้วไปเจอทุกข์ เหมือนกับปลาที่ฮุบไส้เดือนแล้วไปเจอเงี่ยงเบ็ด

         ทางธรรม คือ การกำหนดหยั่งรู้ทุกข์ แล้วปล่อยวางความสุข เหมือนกับการสละไส้เดือนเพราะเห็นโทษแห่งการติดเบ็ด

                                                                                    พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ


         Link to Peter Griffin's Photo