พรอันใดที่มีค่าสูงสุด ไม่ใช่มาจากปากผู้อื่น


พรอันใดที่มีค่าสูงสุด 
ไม่ใช่มาจากปากผู้อื่น
แต่มาจากใจ ที่หลุดพ้น 
ชีวีตที่อิสระ จากรูปนามกายจิตแล้ว 
จึงไม่ต้องการพรใดๆ 
จึงเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ้นจากเสื่อมเจริญ
เหนือความมงคล และอัปมงคล
ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพึงเห็นในชาตินี้ 
ขณะนี้ จนข้ามพ้นขอบข่ายของเวลา เทอญ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by _Vane_ from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา