จิตปราศจากอารมณ์ ผ่องใส เรียกปัญญา
..“ปัญญา” ก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน 
เมื่อ “จิต” ของเราสำรวมไว้ดี จิตของเราแน่วแน่ 
ปราศจากอารมณ์
มีแต่ความผ่องใส มีแต่ความสว่างไสว 
ความผ่องใสหรือความสว่างไสวเรียกว่า “ปัญญา”...
เมื่อ “องค์ปัญญา” เกิดขึ้นแล้ว 
“ความมืด” หรือกิเลสตัณหา 
ยากที่จะซ่อนเร้นอยู่ในจิตที่สว่างไสว
สมบูรณ์เป็นธรรมขึ้นทั้งใจนั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

ทันความคิด อารมณ์จะไม่ทำลายจิตใจ
หากสติเราดี ทันในความคิด
ถึงเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม
ถึงจะออกจากครูบาอาจารย์ไปอยู่ตามลำพัง
อารมณ์มันจะไม่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจ
เพราะเรามีสติ รู้ทันในอารมณ์

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก