สังขารร่างกายนี้ เป็นของว่างเปล่า



แท้จริงแล้ว สังขารร่างกายนี้ มันเป็นของว่างเปล่า 
มันไม่ได้เป็นของผู้ใด 
หากเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ 
ไม่เข้าใจในสังขารนี้ จึงคิดว่า “ของเรา ของเขา” 
จนเกิดอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา 
เมื่อเกิดอุปาทาน ก็เข้าไปยึดภพ เกิดภพ เกิดชาติ 
ชรา พยาธิ มรณะต่อไป 
มันจึงเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล