วิธีไม่เกิดเป็นเจ้าของอารมณ์


บางคนบอกว่า “โลกนี้วุ่นวายเหลือเกิน 
ไม่อยากกลับมาเกิด ฉันพอ พอแล้ว” 
ความคิดอย่างนี้ดีไหม?  ขอตอบว่า แล้วแต่เจตนา
.
ความปรารถนาที่จะออกจากวัฏสงสาร มีสองประเภท 
หนึ่ง ปรารถนาเพราะเห็นโทษ
ในการเวียนว่ายตายเกิดตามความเป็นจริง 
สอง ปรารถนาเพราะเบื่อหน่าย
.
ประเภทที่สองเป็นอาการของ วิภวตัณหา 
คือ ไม่อยากมีไม่อยากเป็น 
ความปรารถนาอย่างนี้ไม่เกิดผลที่ต้องการ 
เพราะตัณหาย่อมเพิ่มความผูกพันอยู่เสมอ 
ไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นได้
ข้อนี้สำคัญมาก นักปฏิบัติควรสังเกตว่า
ถ้ายึดไว้ซึ่งอารมณ์ไม่ชอบ 
รังเกียจ เบื่อหน่ายสิ่งใดแล้ว 
แม้แต่สิ่งนั้นไม่ดีก็ตาม นั่นคืออาการของกิเลส 
ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์
.
หลวงพ่อชาเคยสอนว่า 
โลกคืออารมณ์ หลงโลกคือหลงอารมณ์ 
จะออกจากโลก ต้องออกจากอารมณ์ 
การไม่เกิดที่ควรสนใจศึกษาจึงอยู่ที่
การฝึกให้รู้จัก
วิธีไม่เกิดเป็นเจ้าของอารมณ์

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by wal_172619 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา