ฝึกใจให้ปฏิเสธ          ของทุกอย่างให้ฝึกใจปฏิเสธว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ของๆ เราที่แน่นอนตายตัว เป็นสมมติโลก เราจะไม่หลงในสมมติโลกนี้  เราจะปฏิเสธว่า สิ่งนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุอาศัยประจำชีวิตหนึ่ง ขณะที่เราเกิดมาเท่านั้น  เมื่อถึงกาลเวลาเราก็ต้องแยกทางจากกันไป...  ที่เราเกิดมากับโลกนี้ เพราะเราไม่เคย “ปฏิเสธ”

                                                                                    หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ปล่อยวาง คือใจไม่ผูกพัน


          คำว่า “ปล่อยวาง” เราไม่แสดง (อกิริยา) ไม่มีใครรู้  การปล่อยวาง คือ จิตรู้เท่าเห็นจริง  แต่การปฏิบัติภายนอกเราทำหน้าที่ไปตามเดิม (กิริยา) ส่วนอกิริยาเป็นความลับสุดยอดส่วนตัว คือ ใจเราไม่ผูกพันของสิ่งใดๆ

                                                                                         หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญความคิดทำให้เกิดกิเลส
ตา - หู - จมูก - ปากลิ้น - กาย - ใจ มิใช่กิเลส
รูป - เสียง - กลิ่น - รส - ผัสสะ - อารมณ์ มิใช่กิเลส
อายตนะนอก - อายตนะใน มิใช่กิเลส
ความดำริของใจเจ้าโง่นี้ต่างหาก
ที่มันพาให้เกิดเป็นกิเลส

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

สมาธิที่ถูกต้องได้ไตรลักษณญาณ
ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะทำสมาธิได้ดี จะได้รับความสุขขนาดไหนก็ตาม
หรือจะได้อภิญญาเพียงใดก็ตาม ถ้า “ไตรลักษณญาณ” ยังไม่เกิดแล้ว
ก็ยังนับว่าเป็น มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิที่ยังผิด ยังอยู่ในวงเขตที่ผิด

หลวงปู่คำดี ปภาโส