เรียนธรรมะต้องเรียนที่กายและใจ
เรียนธรรมะต้องเรียนที่กายและใจ
หาตัวเองกันจริงๆ ต้องดูจิตของเราดูกายของเรา
หลักการดูจิตก็คือ ดูความคิด 
หลักการดูกายก็คือ ดูลมหายใจ...

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ตัวกูคือรากเหง้าของความทุกข์


ชีวิตของเราแท้จริงมีแต่กายกับใจ 
ไม่มีตัวกู ไม่มีของกู 
ตัวกูเป็นสิ่งที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาเอง 
แล้วก็ยึดเอาไว้ ไม่ปล่อย
เมื่ออะไรก็ตามมากระทบ ตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ...
หากเกิดทุกขเวทนาก็จะเกิดความรู้สึกว่า 
กูทุกข์ กูปวด กูโกรธ
เมื่อเศร้า ไม่ใช่เพียงความเศร้าเกิดขึ้น 
แต่มีความรู้สึกว่า กูเศร้า 
นี้คือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างใจเราต้องการเสียทุกอย่าง          ที่เราเครียดจริงๆ ก็เพราะว่าเราไปตั้งความหวังไว้กับคน ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้น จะต้องเป็นอย่างนี้ เขาไม่น่าจะทำอย่างนั้น ไม่น่าจะทำอย่างนี้ ตั้งความหวังไว้มากก็ผิดหวังมาก พอเครียดขึ้นมาเสียงตัวเองก็ดังขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น รู้ตัวเมื่อไรให้รีบเบรกไว้ กลับมาสู่ความจริงที่ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างใจเราต้องการเสียทุกอย่าง เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

                                                                                                   หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ