ถ้าวิมุตติไปแล้วก็เฉยๆ


เหตุที่มีรัก มีชัง ยินร้าย ยินดี 
ก็เพราะมันมีสมมติ 
ถ้าวิมุตติไปแล้วก็เฉยๆ 
เหมือนผมที่โกนออกจากหัวแล้ว 
เล็บที่ตัดแล้วเอาไปกองไว้ ไม่ว่าดีชั่ว 
ตัดออกจากเจ้าของไปแล้ว 
ใครจะว่า ดี ชั่ว สกปรก 
มันก็อยู่อย่างนั้น 
คนไปสำคัญว่า ดี ชั่ว สกปรก กันเอง

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
จากหนังสือ บันทึกธรรมจากหลวงปู่ 

Image by saeedkebriya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่สุขเวทนา


ถ้าเราต้องการความสุข 
ไม่ต้องการความทุกข์นั้น  
เราจะทำอย่างไรที่จะถึงความสุขที่แท้จริง  
ความสุขที่แท้จริงก็คือความไม่ทุกข์นั่นเอง  
ไม่ใช่สุขเวทนา 
สุขเวทนาจากพอใจ 
ที่เราได้รับสิ่งที่พอใจนั้น  
มันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราว  มันไม่คงที่  
แต่สุขจากความไม่ทุกข์นี่มันเป็นคงที่ตลอด  
เขาเรียก “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง  
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี  
ก็คือพระนิพพานนั่นเอง

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา