ถ้าไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงความทุกข์นั้นเหมือนโคลนตม
เราสามารถใช้โคลนตมเพื่อปลูกดอกบัวให้เติบโต 
เธอไม่สามารถปลูกดอกบัวบนหินอ่อน
เธอต้องปลูกดอกบัวในโคลนตม
ถ้าไม่มีโคลนตม ก็ไม่มีดอกบัว
ถ้าไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง

 ท่านติช นัท ฮันห์ 

อย่าทำกุศลเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด          บุคคลที่ไม่เข้าใจ ไม่ได้สดับพระธรรมคำสอน  แม้ทำกุศลก็ยังเป็นกุศลประเภทวัฏฏคามินี คือ กุศลที่เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด อยากรวย อยากสวย อยากเกิดในภูมิมนุษย์ภูมิสวรรค์ ก็เลยทำกุศล เป็นการทำบุญที่ยังมีตัณหา มีภวตัณหาเป็นแรงหนุนอยู่ ในเมื่อมีกามตัณหา มีภวตัณหา มีวิภวตัณหา ก็ยังต้องเกิด แล้วก็แก่ เจ็บ ตาย ซ้ำซากอยู่

                                                                                            พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

                                                                                               

การปฏิบัติธรรม ทำได้ที่ลมหายใจพวกเราทั้งหลาย อย่าได้ไปอ้างกาลเวลาอยู่เลย
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพุทธบริษัทไว้ว่า
การปฏิบัติธรรม ย่อมไม่เลือกกาลเวลา
สามารถทำได้ ทุกขณะ ทุกลมหายใจ
พวกเรามักเข้าใจผิดคิดว่า...
การปฏิบัติธรรมมันยุ่งยาก ไม่มีเวลา
ที่ว่าไม่มีเวลา จึงอยากถามว่า...
ตอนหายใจเข้า ออก เอาเวลามาจากไหน
การปฏิบัติธรรม ก็เอาเวลามาจากลมหายใจนั่นแหละ
เพียงแต่คอยดู ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
ดูไปตามลมนั่นเอง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท