ไม่มีผู้เห็น หรือ ผู้ถูกเห็น


ไม่มีผู้เห็น หรือ ผู้ถูกเห็น 
ไม่มีผู้พูด หรือ สิ่งที่ถูกพูด 
รูปกายและพระธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
เป็นเพียงปรากฎการณ์ของจิต 
ผู้ใดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง 
และผู้ที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง 
หาได้เจอตถาคตไม่
แต่ผู้ที่เห็นตถาคตได้จะมีแต่
" ผู้ที่ล่วงพ้นการดำรงอยู่ "

ลังกาวตารสูตร 

Image by brenkee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
อุปสรรคของการปฏิบัติ


อุปสรรคอีกอย่างของการปฏิบัติก็คือ 
"การเพ่งมากเกินไป" 
ให้จิตไปยึดติดกับสิ่ง
ที่เรามีสมาธิกับมันมากเกินไป 
ซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกสบาย
และมีความสุขกับสภาวะตรงนั้น 
จนทำให้เรามองไม่เห็นความจริง 
แล้วหลายๆ คนในที่นี้ก็ติดอยู่ในสภาวะนั้น 
เพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกได้ถึงความสุข
ความพอใจให้ถอยออกมา 
อุปสรรคแรกก็คือ จิตที่ฟุ้งซ่านไป
ถึงอดีต อนาคต และอะไรที่เราไม่รู้ 
และอุปสรรคที่สองก็คือ 
ติดอยู่กับการเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป 
เมื่อไหร่ที่เราไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่าน
และยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ก็แปลว่าเราทำถูกแล้ว   

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ 

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา