พระโสดาบันหาคนเป็นไม่ค่อยได้
การเป็นพระโสดาบันไม่ยาก แต่หาคนเป็นไม่ใคร่ได้ 
เพราะขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
และความจริงใจมีไม่มาก
และก็ไม่เข้มแข็งพอ...

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นิพพานไปไม่ถึงด้วยแรงอยากนิพพานนั้นเป็นเรื่องละเอียด 
ต้องใช้ปัญญาเอามากๆ 
ไม่ใช่ของที่จะถึงด้วยแรงอยาก 
ถ้าเป็นของที่จะถึงได้ด้วยแรงอยาก 
พวกเราคงตรัสรู้กันหมดแล้วทั้งโลก

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

รู้ก็สักแต่รู้ เห็นก็สักแต่เห็นรู้ก็สักแต่รู้ เห็นก็สักแต่เห็น 
ถ้าเห็นธรรมก็หายทุกข์ 
ถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อใด 
ความมืดก็ดับ 
เหมือนไฟฟ้า เมื่อไฟสว่าง
มืดก็ดับเป็นธรรมดา 
แสงสว่างที่ดับมืด คือพ้นโลก 
เป็นพุทธปัญญา

 หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

เวลาทุกข์เกิดขึ้นให้ดูเข้าข้างใน
เวลาทุกข์เกิดขึ้นให้ดูเข้าข้างใน (ดูจิต) 
อย่าไปดูข้างนอก อย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ 
ให้ดูกายกับใจของเรานี่แหละ 
ดูให้เห็นว่าตัณหา อุปาทาน นี้แหละ 
เป็นตัวต้นเหตุให้ทุกข์เกิด เป็นมาร 
เป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุด 
ให้มีขันติ อดทนสู้อารมณ์นั้นๆ 
ตามรู้อารมณ์นั้นๆ รู้แล้วก็ไม่หวั่นไหว 
ไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์ รู้แล้วไม่หลง ไม่ติด 
มีแต่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
นั่นแหละ พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่เอง
ไม่ต้องไปหาที่ไหน

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

อยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลกอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลก อยากพ้นโศกให้วางสุขในเสน่หา


หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน