ความสุขถาวร


ความสุขถาวรอยู่ที่ไหน 
อยู่...ที่จิตใจของเรา
ที่ถอนอุปาทาน ถอนกิเลส 
จิตใจที่มันพอแล้ว อิ่มแล้ว 
สงบแล้ว เย็นแล้ว 
ไม่ขาดอะไร ไม่เอาอะไร...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by shogun from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ชาวพุทธอย่างแท้จริง


ทุกข์มีอยู่ เป็นสิ่งที่พึงกำหนดรู้
เหตุแห่งทุกข์มีอยู่ เป็นสิ่งที่พึงละ
ความดับทุกข์มีอยู่ 
เป็นสิ่งที่พึงทำให้แจ้ง
หนทางสู่ความดับทุกข์มีอยู่ 
เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติให้เกิดมีมากขึ้น
พระพุทธองค์มิได้ทรงมอบหลักคำสอนต่างๆ 
ให้เราต้องเชื่อ ต่อเมื่อเราพากเพียร
ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคอย่างครบถ้วนรอบด้าน 
เพื่อให้เข้าใจชัดในทุกข์ ละเหตุแห่งทุกข์ 
และทำความดับทุกข์ให้แจ้ง 
เมื่อนั้นเราจึงจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
.
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by svetlanabar from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา