ธรรมเป็นกัลยาณมิตรในเรือนใจ          ธรรมเป็นกัลยาณมิตรในเรือนใจอันประเสริฐกว่าสิ่งอื่น ผู้มีธรรมย่อมได้ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรที่เยี่ยมยอดสูงสุด ย่อมไม่ว้าเหว่เหงาหงอย

                                                                                             หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

วิธีการภาวนา ก็คือ วิธีสังเกตตัวเอง


         วิธีการภาวนา ก็คือ วิธีสังเกตตัวเอง สังเกตจิต ที่มีนิสัยหลุกหลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยมีสติ ตาม ระลึกรู้ การเคลื่อนไหวของจิต โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่ง เป็นคำบริกรรม เพื่อเป็นยา รักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ ด้วยความสงบสุข ในขณะภาวนา..

                                                                                                  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เราเป็นแต่ฟังเป็นพิธี          เราทุกวันนี้ การที่ฟังๆ กันทุกวัน แต่ไม่ปรากฏว่าจะได้สำเร็จมรรค สำเร็จผล คือเราเป็นแต่ฟังเป็นพิธี มิได้ฟังถึงธรรม ถึงวินัย ถึงข้อปฏิบัติ

                                                                                                      หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ฌานต่างกับสมาธิ            เมื่ออยู่ใน “สมาธิ” นั้นเล่า  ก็มิใช่ว่าจิตจะโง่เง่าซึมเซอะ  แต่มันมีความผ่องใส พิจารณาธรรมอันใด  ก็ปรุโปร่งเบิกบาน    “ฌาน” ต่างหาก  ที่ทำให้จิตสงบแล้วซึมอยู่กับสุขเอกัคคตาของฌาน ขออย่าได้เข้าใจว่า “ฌาน” กับ “สมาธิ” เป็นอันเดียวกัน  ลากับม้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน  แต่ตระกูลต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ความโง่อันสงบจากนิวรณ์ทั้ง 5 ยังดีกว่าความกล้าหลงเข้าไปจมอยู่ในกามทั้งหลายเป็นไหนๆ 

                                                                                              หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี