ฉันมองดูแต่ไม่มีผู้เห็น...ฉันมองดูแต่ไม่มีผู้เห็น ฉันฟังอยู่ไม่มีผู้ได้ยิน 
ฉันดมอยู่แต่ไม่มีผู้ได้กลิ่น ฉันกินอยู่แต่ไม่มีผู้ได้รส
ฉันถูกต้องแต่ไม่มีผู้ได้สัมผัส ฉันคิดอยู่แต่ไม่มีผู้คิด 
ฉันทำงานทุกอย่างแต่ไม่มีผู้ทำ 
ฉันพูดอยู่แต่ไม่มีผู้พูด ฉันเดินอยู่แต่ไม่มีผู้เดิน ...
ธรรมสภาวะนี้ใครได้สัมผัสรู้ 
ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร