แม้แต่สภาวะที่ดี เราก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต


อย่าว่าแต่สภาวะที่ชั่ว 
แม้แต่สภาวะที่ดี 
เราก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต 
เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อย 
อย่าให้กระทั่ง ศรัทธา ปิติ 
หรือกุศล หรือคุณงามความดีทั้งปวง 
สามารถย้อมใจเราได้

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

Image by ksa61011 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าสุขเหลืออยู่มันก็เป็นปัญหา


“พระนิพพาน” เป็น “บรมธรรม” 
กําจัดปัญหาไม่มีอะไรเหลือ 
แต่เรามักจะพูดกันว่า
กําจัดทุกข์ไม่มีอะไรเหลือ 
ระวังให้ดี ถ้าสุขเหลืออยู่มันก็เป็นปัญหา 
มันต้องหมดไป 
เพราะความสุขนี้มันก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
อยู่ในตัวความสุขนี้เอง 
ไม่สุข ไม่ทุกข์ นั่นแหละ ที่เรียกว่า “สุขที่แท้จริง” 
สุขอย่างชาวบ้านรู้จักนั้น
มันเป็นสุขอย่าง “สังขาร” 
ต้องมี..ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
อยู่ในความสุขนั้น

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by ksa61011 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา