หลง เผลอ เหม่อลอย เป็นจิตอกุศลจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เฝ้าดูจิตตามเป็นจริง ของจริงจะปรากฏอย่าหลงโมหะว่าเป็นสติ
อย่าหลงสัญญาว่าเป็นปัญญา
อย่าหลงสมมุติว่าเป็นวิมุตติ
เฝ้าดูจิตตามเป็นจริง
ของจริงจะปรากฏ
แก่ผู้เพียรเฝ้าดูจริงๆ

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ต้องมุ่งหน้าดับอวิชชาไม่มีใครดับอวิชชาได้ แต่ถ้าเมื่อไรเกิดวิชชา
อวิชชาจะดับเอง
วิชชาเหมือนแสงสว่าง อวิชชาคือความมืด
ทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดก็หายไปเอง
เพราะฉะนั้น ไม่ต้องมุ่งหน้าดับอวิชชา
แต่ให้มุ่งหน้าทำให้เกิดวิชชาขึ้นมา
วิชชาอันแรกก็คือการรู้แจ้งในกองทุกข์
ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไร ก็ละสมุทัยโดยอัตโนมัติเมื่อนั้น
ถ้าละสมุทัยเมื่อไร ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้น
ถ้าแจ้งนิโรธเมื่อไร ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้น
ดังนั้นงานกรรมฐานจริงๆ คือการรู้ทุกข์
เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้ว ก็เป็นอันเกิดวิชชา
ละอวิชชาได้ทั้งหมด

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา