ผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จีรังยถา ปุพฺพุฬกํ ปสฺเส
ยถา ปฺสเส มรีจิกํ 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มตฺจุราชา น ปสฺสติ

ผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จีรัง 
และหาสาระอะไรมิได้
เช่นเดียวกับคนมองฟองน้ำและพยับแดด
คนเช่นนี้ พญามารย่อมตามหาไม่พบ

ขุทกนิกายธรรมบท ฯ๑๗๐ฯ

ถ้ารู้ทุกข์ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
ถ้าเรากำหนดรู้ “ทุกข์”
ตรงตามความเป็นจริงแล้ว 
ในขณะนั้นเราก็ได้ละ “สมุทัย” 
ทำ “นิโรธ” ให้แจ้ง 
และเจริญ “มรรค” ให้ถึงพร้อมไปด้วย

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ