มรรค 8 ข้อ รวมที่ความรู้สึกตัวสติที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติ มีอุเบกขา ตั้งมั่น 
คือ ความรู้สึกตัว นั่นเอง
ความรู้สึกตัว ที่ปรากฏขึ้นนี่เแหละ 
มันจะเฉลยทุกอย่าง พาเราผ่านไปเห็นทุกอย่าง 
อย่างไม่เข้าไปเป็น...
ขณะที่เรารู้สึกตัว หนึ่งขณะ ๆ 
จึงเป็นการรวม “มรรค" ทั้งแปดข้อ
รวมเป็นหนึ่งเดียว เราไม่ได้เจริญมรรคทีละข้อ
แต่เราเจริญมรรคในฐานะที่เป็นองค์รวม
คือรวมไปที่ "ความรู้สึกตัว”

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน