อวิชชา ..อยู่ตรงไหนอย่างไร.?


พระพุทธองค์ตรัสว่า
"อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดวัฏฏะทุกข์"
อวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งประจักษ์
..อยู่ตรงไหนอย่างไร.?
ความหลงยึดอยู่ในการปรุงแต่งอารมณ์จิตทั้งหลายนั่นแหละ
คือ อวิชชา

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by OpenClipart-Vectors from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ดุจจิตรกรหวาดกลัวปีศาจ...


ดุจจิตรกรหวาดกลัวปีศาจ
ที่เขาวาดขึ้น
ผู้ที่ทุกข์ในสังสารวัฏ
หวาดกลัวจินตนาการที่ตนสร้างขึ้น ฉันนั้น
ดุจผู้ที่ติดอยู่ในหลุมทราย
กระเสือกกระสนดิ้นรน
สรรพสัตว์
จมลงในความยุ่งเหยิงของความคิดตนเอง
ฉันนั้น
ท่านนาคารชุน
จากคัมภีร์ มหามุทรา
_________________
NAGARJUNA
8. Like an artist frightened
By the devil he paints,
The sufferer in Samsara
Is terrified by his own imagination.
9. Like a man caught in quicksands
Thrashing and struggling about,
So beings drown
In the mess of their own thoughts.

จากเพจ มหายาน ธิเบต

Image by OpenClipart-Vectors from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา