ความสงบที่แท้


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้รู้แท้ๆ เจ็บก็ไม่เป็น ปวดก็ไม่เป็น
ดวงใจแท้ๆ คือผู้รู้ ผู้รู้แท้ๆ เจ็บก็ไม่เป็น ปวดก็ไม่เป็น 
ทำจิตใจของตนให้เป็นเอกเทศ 
ใจของตนจริงๆ มันไม่ได้เป็นสักอย่าง 
มันไม่ได้เจ็บ มันไม่ได้ป่วย
แต่นี่มันมายึดของภายนอก พากันเป็นบ้า บ้าอะไร
ก็บ้าน้ำลายกันอยู่ มันดีมันวิเศษนักหรือ น้ำลายนี่
มันหลอกให้เกิด มันหลอกให้เจ็บ 
มันหลอกให้ตายอยู่ในโลกนี้


หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติขาด ตรงความยินดียินร้าย
ความยินดีเกิดตรงไหน 
ความยินร้ายเกิดตรงไหน 
สติมันก็ขาดตรงนั้น 
แล้วสติขาดไปตรงไหน 
พุทธศาสนาก็ขาดไปตรงนั้น ...
กลายเป็นคนนอกศาสนา 
เป็นคนนอกรีตนอกทาง 
คือ ขณะใดที่สติ
ไม่คุ้มครองจิตใจของเรา 
ศาสนาพุทธก็หายไปขณะนั้น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา